MENU

OP VK

Projekty OP VK

Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ v Plzni.


O projektu

Název projektu

Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ v Plzni

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.03/04.0009

Období realizace

01. 12. 2011 – 31. 01. 2013

Popis projektu

Cílem projektu je rozvoj poradenského pracoviště na 21. ZŠ v Plzni. Smyslem tohoto pracoviště je zejména podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a prevence rizikového chování žáků. Poradenské pracoviště se bude věnovat všem žákům, kteří přijdou s jakýmkoliv problémem mimo běžné vyučování.

v rámci projektu budou školeni pedagogové v oblasti SVP, v prevenci rizikového chování žáků, dále v lektorských dovednostech a komunikaci se žáky i s rodiči. Na škole budou rozšířeny služby odborných pracovníků pro podporu a konzultace žákům, rodičům i ostatním pedagogům. Bude dosaženo včasného zachycení žáků se SVP a prevence proti sociálně patologickým projevům chování. Za tímto účelem bude organizován a rozvinut Peer program, jako jedna z variant primární prevence těchto jevů.

v rámci projektu budou působit psycholog, metodik prevence, speciální pedagog a logoped. Informace a kontakty na zmíněné pracovníky naleznete na stránkách Školního poradenského pracoviště.


Dokumenty


01. 02. 2013 - Realizace projektu byla ukončena
Publikováno 03. 03. 2013, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dnes 31. 1. 2013 byla ukončena realizace projektu „Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ v Plzni“, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním cílem projektu byla podpora a rozvoj školního poradenského pracoviště, zejména prostřednictvím psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a metodika prevence. Přes ukončení projektu bude ŠPP dále fungovat a poskytovat podporu žákům, rodičům i ostatním pedagogům. Více viz stránky Školního poradenského pracoviště. V rámci projektu byla dále realizována řada vzdělávacích seminářů pro pedagogy, besedy pro žáky v rámci prevence sociálně-patologických jevů a Peer program. I tyto aktivity, byť v menším rozsahu, budou dále pokračovat.


14. 01. 2013 - Seminář na téma "Specifické poruchy chování"
Publikováno 14. 01. 2013, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 4. 1. 2013 se konal seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Mariky Kropíkové. Tento seminář byl zaměřen na včasnou diagnostiku a včasnou intervenci při práci s dítětem a s rodiči, na jejímž základě lze s dítětem účinně pracovat. Zúčastnilo se celkem 25 pedagogů.

Obsah a přehled témat výuky: seznámení se základními pojmy specifické poruchy chování, ADHD, ADD, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, metody práce u dětí se SPCH. Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.


14. 1. 2013 - Seminář na téma "Specifické poruchy učení, pedagogické dovednosti a prevence rizikového chování žáků"
Publikováno 14. 01. 2013, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 3. 1. 2013 se konal seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Mariky Kropíkové, kterého se zúčastnilo celkem 22 pedagogů. Obsahem semináře bylo např. objasnění symptomatologie těchto poruch, projevy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Dále pak pedagogická diagnostika a depistáž dětí v první třídě, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Reedukační metody a postupy vhodné pro individuální a skupinovou nápravu, seznámení s vhodnými pomůckami a literaturou, pedagogické dovednosti, aj.


17. 12. 2012 - Beseda pro žáky o gamblerství
Publikováno 17. 12. 2012, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 10. 12. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o gamblerství, v rámci které se žáci setkali a měli možnost diskutovat s bývalým gamblerem. Besedy se zúčastnili žáci devátých tříd. Cílem bylo seznámit žáky s problematikou gamblerství, vzniku a forem závislosti a jak závislosti předejít.


30. 11. 2012 - Pořad a beseda "Když chceš, tak to dokážeš" s Radoslavem Bangou
Publikováno 30. 11. 2012, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 26. 11. 2012 se na škole konal pořad a beseda "Když chceš, tak to dokážeš". Tento program zaměřený na prevenci rizikového chování se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti a zábavnou formou se je snažil motivovat k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Více o programu viz http://www.azrodina.cz/4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes.


12. 11. 2012 - Beseda "Drogy nebo aktivita"
Publikováno 12. 11. 2012, autor Mgr. Pavlína Roubalová

V rámci prevence sociálně-patologických jevů se žáci osmých tříd zúčastnili besedy s PhDr. Ivanem Doudou, známým specialistou v oblasti drogové problematiky. Pořad, jehož úkolem bylo podat žákům přijatelnou formou informace o různých typech drog, jejich vlastnostech a především rizicích jejich užívání, se konal v kulturním domě Peklo dne 7. 11. 2012.


12. 10. 2012 - Beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách
Publikováno 12. 10. 2012, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 8. 10. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách, v rámci které se žáci setkali a měli diskutovat s HIV pozitivním pacientem. Žáci získali základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě), dále shlédli 25 minutový dokument o HIV doplněný o vlastní zkušenost přednášejícího lektora.


01. 10. 2012 - Seminář „Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka“
Publikováno 01. 10. 2012, autor Mgr. Pavlína Roubalová

Dne 27. 09. 2012 se Mgr. Pavla Roubalová a Mgr. Jitka Machová zúčastnily školení s názvem "Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka" organizovaného Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Obsahem školení bylo rozšíření si znalostí o motivačním přístupu vedoucího k podřízeným. Účastníci se dozvěděli informace a postupy, jak efektivně zadávat a delegovat úkoly. Vyzkoušeli si různé varianty, jak efektivně vytýkat chyby. Rozšířili si znalosti o řešení konfliktu mezi dvěma podřízenými, aplikaci uvedených principů na komunikaci s rodiči nebo žáky, atd. Měli možnost porovnat si své zkušenosti s komunikace a vedením lidí se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků.


Seminář na téma "Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem"
Publikováno 24. 09. 2012, autor Mgr. Martin Prokop

Dne 29. 8. 2012 se na škole konal jednodenní seminář NIDV na téma "Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem" s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Semináře se zúčastnilo celkem 19 zástupců pedagogického sboru.

Cílem semináře bylo poukázat na problematiku nekázně a neprospěchu žáků, které se často vyskytují ve vzájemné souvislosti. Náplní semináře proto bylo:

  1. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě).
  2. Možné příčiny neprospěchu - podíl společenské situace, rodinné výchovy a vzdělávacího systému.
  3. Vliv osobnosti žáka na jeho současný negativní stav.
  4. Vliv osobnosti učitele a jeho role ve vývoji situace.
  5. Souvislost biologické, psychologické a sociální příčiny nekázně a neprospěchu.
  6. Možnosti práce s těmito žáky a jejich identifikace.

Byly probrány možnosti spolupráce s rodinou a se sociálními pracovníky. Byly řešeny modelové situace, kdy účastníci byli spoluřešiteli vzniklých situací, zhodnotili dané problémy z pozice učitele, žáka a rodiny. Cílem bylo nastínit možnosti řešení a poukázat na působení školního prostředí.


23. 04. 2012 - Seminář na téma "Manipulace - jak jí konstruktivně čelit“
Publikováno 11. 06. 2012, autor 21. ZŠ Plzeň

Dne 19. 4. 2012 se Mgr. Jitka Machová a Mgr. Pavla Roubalová zúčastnily jednodenního semináře na téma "Manipulace - jak jí konstruktivně čelit" organizovaného Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou manipulace v mezilidské komunikaci.

Obsahem školení byl úvod do problematiky manipulace jako komunikace se skrytým záměrem, dále typologie manipulátorů, principy a zásady konstruktivní sebeobrany, manipulativní techniky v profesní oblasti (zmatení partnera, využití emocí, způsoby získávání poziční převahy), techniky sebeobrany (asertivní ne, "odkrytí hry", technika, kontramanipulace aj.). Účastníci získali jistotu v rozpoznávání manipulativních technik a vyzkoušeli si možnosti obrany. Prostor byl věnován i dotazům a případům z praxe.


16. 04. 2012 - Beseda pro žáky o gamblerství
Publikováno 11. 06. 2012, autor 21. ZŠ Plzeň

Dne 13. 4. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o gamblerství, v rámci které se žáci setkali a měli možnost diskutovat s bývalým gamblerem. Besedy se zúčastnili žáci tříd 9.A a 9.B. Cílem bylo seznámit žáky s problematikou gamblerství, vzniku a forem závislosti a jak závislosti předejít.


06. 04. 2012 - Beseda pro žáky: "Láska ano, děti ještě ne"
Publikováno 11. 06. 2012, autor 21. ZŠ Plzeň

Dne 2. 4. 2012 se žáci tříd 8.A a 8.B zúčastnili besedy pro žáky: "Láska ano, děti ještě ne" pořádanou MUDr. Petrem Kovářem. Beseda se konala v prostorách Domova mládeže SPŠ a SOU v Plzni.


26. 03. 2012 - Beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách
Publikováno 11. 06. 2012, autor 21. ZŠ Plzeň

Dne 23. 3. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách, v rámci které se žáci setkali a měli diskutovat s HIV pozitivním pacientem. Besedy se zúčastnili žáci tříd 9.A a 9.B. Žáci získali základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě), dále shlédli 25 minutový dokument o HIV doplněný o vlastní zkušenost přednášejícího lektora.


14. 02. 2012 - Seminář na téma "Komunikace v krizových situacích"
Publikováno 16. 02. 2012, autor

Dne 3. 2. 2012 se na škole konal jednodenní seminář NIDV na téma "Komunikace v krizových situacích" s lektorkou Mgr. Kamilou Bobysudovou. Semináře se zúčastnilo celkem 13 zástupců pedagogického sboru.

Cílem semináře bylo pomoci pedagogům s rozpoznáním krizových situací, naučit je v takové situaci vhodně komunikovat s dotyčnými osobami a přiblížit další možnosti pomoci a podpory lidem v krizi. Nedílnou součástí byly také konzultace a diskuze ke konkrétním případům.


05. 12. 2011 - Změny konzultačních hodin pracovníků Školního poradenského pracoviště
Publikováno 16. 02. 2012, autor

V rámci projektu byly rozšířeny konzultační hodiny pracovníků Školního poradenského pracoviště. V případě potřeby a dotazů nás neváhejte kontaktovat!


01. 12. 2011 - Realizace projektu byla zahájena
Publikováno 16. 02. 2012, autor

Dnes 1. 12. 2011 byla zahájena realizace projektu "Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ v Plzni", který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více informací naleznete v popisu projektu.


Logo ESF
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nepřehlédněte

  • Zápisy do ŠD a zájmových kroužků
  • Sportovní odpoledne 24. 6.
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025
  • Výsledky zápisů do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

Pá 28. června 2024
Slavnostní předání vysvědčení 9. tříd (9:00)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign