MENU

Anglický jazyk

Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol. Z toho vyplývá, že výuka anglického jazyka probíhá výhradně podle materiálů Cambridge English. Pro nejmladší žáky se jedná o kurz Kid´s Box, pro starší žáky je to kurz More! Obě řady na sebe navazují a zajišťují kontinuitu výuky od 1. až do 9. ročníku. Jedná se o výukové materiály používané v mezinárodním měřítku, které naplňují požadavky na jazykové úrovně žáků základní školy stanovené Radou Evropy a jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu.

Výuka anglického jazyka začíná pro všechny žáky již v prvním ročníku. Vyučování angličtiny v první a druhé třídě je realizováno čtyřikrát týdně po dobu 20 minut, což umožňuje pravidelný a intenzivní kontakt žáka s cizím jazykem. Od třetího ročníku následuje klasická 45minutová vyučovací hodina – ve třetím a šestém ročníku se angličtina vyučuje třikrát týdně, v ostatních ročnících čtyřikrát týdně.

Na škole pracují aprobovaní učitelé anglického jazyka. Jsou realizovány moderní metody a formy práce. Ve velké míře je využívána digitální technika, ve většině tříd jsou interaktivní tabule, na škole je počítačová učebna a jazyková laboratoř.

Výuka probíhá v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje jazykové kompetence studentů cizích jazyků jednotně v rámci Evropy. Toto umožňuje žákům aktivně se podílet na dosahování jazykových úrovní (první stupeň – úroveň A1, druhý stupeň – úroveň A2 až B1). V tomto duchu vedeme žáky k  naplňování výstupů ŠVP pro anglický jazyk, rozvíjíme jazykové znalosti, dovednosti (mluvení, poslech, čtení, psaní) a schopnosti používat aktivně a samostatně anglický jazyk v reálných situacích. Nedílnou součástí tohoto procesu je vedení žáků k sebereflexi a autoevaluaci.

Žáci školy se pravidelně účastní jazykových soutěží (konverzační soutěže, Ars Poeticae, soutěže vyhlašované cizojazyčnými nakladatelstvími apod.).

Pro žáky druhého stupně pořádá škola pravidelně studijně-poznávací zájezdy do Velké Británie.

Škola umožňuje žákům prvního i druhého stupně přípravu na vykonání zkoušek Cambridge. Je přípravným střediskem pro zkoušky, vlastní certifikát Cambridge Assessment English. Žáci prvního stupně mají možnost připravovat se od třetího ročníku na zkoušky Young Learners English - Starters, Movers a Flyers. Žáci druhého stupně mohou vykonávat zkoušky KEY, PET a FCE. Spolupracujeme v rámci zkoušek s jazykovou školou Eufrat group a s institucí Cambridge Assessment English ve Velké Británii.

Nepřehlédněte

  • Zápisy do ŠD a zájmových kroužků
  • Sportovní odpoledne 24. 6.
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025
  • Výsledky zápisů do 1. ročníku pro šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

Pá 28. června 2024
Slavnostní předání vysvědčení 9. tříd (9:00)

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign