21. ZŠ
Plzeň

Úvodní stránka

Výuka 1. stupně a provoz ŠD od 30. 11. 2020

 1. Výuka v hlavní budově bude probíhat v kmenových třídách od 8:00, konec výuky dle původního rozvrhu ze dne 1. 9. 2020. Pouze některé třídy mají změny v rozvrhu vzhledem k organizaci školní družiny a školního stravování. Aktuální rozvrh bude zaslán třídní učitelkou.

  Vstup do hlavní budovy možný v 7:40.

 2. Výuka v Ruské ul. bude probíhat od 7:50, vstup do budovy možný v 7:30., 1. třídy mají změny v rozvrhu vzhledem k organizaci školní družiny a školního stravování. Aktuální rozvrh bude zaslán třídní učitelkou.
 3. Provoz školní družiny probíhá ve všech učebnách v Ruské ul. a v určených učebnách v hlavní budově podle nařízení vlády v homogenních skupinách, popř. sloučením žáků stejného ročníku.

  Ranní provoz ŠD – bude zajištěn od 6:30 do 7:30

  Odpolední provoz – od 11:30 (11:40) do 16:00

  Rodiče, kteří vyzvedávají žáky z ŠD v hlavní budově prostřednictvím čipů, nemají přístup do hlavní budovy!

  ŠD žáků 4.C bude umístěna v hlavní budově školy – Slovanská ul.

  Rodiče, kteří vyzvedávají žáky z ŠD v Ruské ul. prostřednictvím čipů, mají z technických důvodů přístup do budovy ke skleněným dveřím na 1. a 2. patře!

  V ŠD Ruská ul. rodiče používají přední vchod z Ruské ulice.

 4. Obědy budou časově rozfázovány (proto změny rozvrhů u některých tříd).
 5. Možnosti vyzvedávání žáků ze ŠD:
  • žáky, kteří odcházejí hned po výuce domů a neobědvají v ŠJ, doprovodí TU do šaten a žáci odcházejí samostatně ze školy,
  • žáky, kteří odcházejí po obědě, rodič vyzvedává na čip nejdříve v 12:30 a nejpozději v 13:30,
  • ostatní žáky lze vyzvednout odpoledne od 15:00 do 16:00.

Roušky jsou povinné pro žáky i pedagogy po celou dobu pobytu ve škole a v kolektivu.

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny pedagogického dohledu.

Změna vyhrazena podle aktuální situace a nařízení vlády.


Organizace školní docházky od 30. 11.2020

Vážení rodiče, rozhodnutím vlády se od pondělí 30. 11. 2020 vrací do škol všichni žáci 1. stupně a turnusově žáci 2. stupně. Tímto dnem se také vrací celá škola ke klasickému prezenčnímu rozvrhu, podle kterého se žáci učili od 1. 9. 2020.

Žáci 2.stupně, kteří budou mít daný týden prezenční výuku, se tedy normálně učí podle svého rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Žáci, kteří daný týden budou mít výuku distanční formou, se budou učit také podle prezenčního rozvrhu, a to jak on line, tak i distančně formou zadávaných úkolů. V on line podobě budou mít jen určitý objem hodin, se kterými je seznámí jejich TU.

V týdnu od 30. 11. 2020
se vrátí do školy všichni žáci 9. tříd + žáci 6.A, B, C a žáci 7.A, B.

Žáci 7.C, D a žáci 8.tříd se budou učit distančně

V týdnu od 7. 12.
se vrátí do školy kromě žáků 9. tříd i žáci 8.A, B, C a žáci 7.C, D.

Žáci 6. tříd a 7.A, B se budou učit distančně.

V týdnu od 14. 12. 2020
budou ve škole všichni žáci 9. tříd + žáci 6.A, B, C a žáci 7.A, B.

Žáci 7.C, D a žáci 8.tříd se budou učit distančně.

21. a 22. 12. budou na prezenční výuce ve škole žáci 9. tříd a žáci 8.A, B, C a žáci 7.C, D

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně budou mít automaticky přihlášené obědy na dobu prezenční výuky (pokud oběd nechtějí, je nutno jej odhlásit) a automaticky odhlášené na dobu distanční výuky (pokud oběd chtějí, je nutno jej přihlásit).

Veškeré další úpravy nebo nové informace se vám budeme snažit vždy aktuálně včas sdělit.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Dočasné zrušení čipování

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízením vlády se až do odvolání NEBUDOU žáci po vstupu do školy čipovat, aby se předešlo jejich zbytečné kumulaci v prostorách šaten.

Děkujeme za pochopení


Informace k plánovanému otevření školy od 18. 11. 2020 pro první a druhé třídy

Informace k plánovanému otevření školy od 18. 11. 2020 pro první a druhé třídy

Vzhledem k tomu bude v provozu školní družina (oddělení vždy jen pro stejný kolektiv) a školní jídelna.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Stravovat se budou moci všichni žáci a zaměstnanci. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci prvních a druhých tříd budou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud se nebudou chtít stravovat je potřeba si obědy odhlásit. Ostatní žáci a zaměstnanci se přihlásí k odběru na mailové adrese uhrovaka@zs21.plzen-edu.cz do 16. 11. 2020, 12:00 h.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem, které bude na pravé straně od vchodu do budovy školní jídelny od 11:30 do 12:30 h.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Vládní nařízení - zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ

Vládní nařízení - zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.


Výuka 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020 a provoz školní družiny

 1. Výuka bude probíhat v kmenových třídách v hlavní budově (1. A, 1. B, 2.A, 2.B) a v Ruské ul. (1.C, 1.D, 2.C, 2.D) od 8:00 do 11:40 pro všechny třídy, tedy i v Ruské ul. Upravený rozvrh pro tuto variantu výuky zašle rodičům třídní učitelka v pondělí 16. 11. 2020
 2. Provoz školní družiny probíhá v učebnách v Ruské ul. s kmenovými vychovatelkami.
 3. Provoz ŠD: ranní – nebude zajištěn

  Odpolední provoz – 11:40 – 16:00

  Rodiče vyzvedávají žáky prostřednictvím čipů a nemají přístup do budovy!

 4. Obědy budou časově rozfázovány.
 5. Možnosti vyzvedávání žáků:
  • žáci, kteří odcházejí hned po výuce domů a neobědvají v 11:40 – 11:50, žáky předává TU před příslušnou budovou školy
  • žáci 1.C, 1.D, 2.C, 2.D odcházející po obědě – rodič vyzvedává na čip v 12:30 – 13:30
  • žáci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B odcházející po obědě – rodič vyzvedává na čip v 13:00 – 13:30
  • odpoledne v 15:00 – 16:00

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny pedagogického dohledu.

Změna vyhrazena podle aktuální situace a nařízení vlády.


Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část naleznete na stránkách ČSSZ pod tímto odkazem:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě


Informace pro rodiče žáků 1. stupně platné od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

pokud nadále potrvá distanční výuka i v období po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020, budou se Vaše děti učit podle náhradního rozvrhu, který Vám bude zaslán třídní učitelkou koncem října (29. – 30. 10. 2020).

Další informace naleznete v následujícím dokumentu:


Jsme rádi, že jste navštívili stránky naší školy

21. základní škola Plzeň 21. základní škola má v současné době 812 žáků ve 33 třídách.

Škola má dlouhou, takřka čtyřicetiletou tradici ve výuce jazyků, která je pro nás prioritou, a i proto se náš školní vzdělávací program jmenuje "Brána jazyků otevřená". V současné době se vyučuje anglický jazyk 3x až 4x týdně, od 6. třídy navíc 3x až 4x týdně francouzský či německý jazyk, v 7. třídě nepovinně i ruský jazyk. Nabízíme rodilé mluvčí, partnerské školy v zahraničí, kurzy a zkoušky Cambridge nebo projekty E-Twinningu. Letos je poprvé nabízena žákům i bilingvní výuky pro dvě první třídy. Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol v České republice. Jako přípravné středisko cambridgeských zkoušek vlastníme certifikát Cambridge Assessment English.

Samozřejmostí ve vybavení je PC učebna, nově zřízená jazyková laboratoř, cvičná kuchyňka, dílny, třída v přírodě, relaxační zahrada, ekologická laboratoř, 4 víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem, dvě tělocvičny, všechny učebny vybavené počítači a většina z nich interaktivními tabulemi a obrazovkami pro zkvalitnění výuky na I. a II. stupni.

Žáci mohou využívat školní bufet i automat na studené nápoje.

K dispozici je pro Vás školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce a preventista rizikového chování, kteří se starají o pozitivní klima ve třídách a spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.

Pro více než 340 dětí školní družiny je k dispozici třináct oddělení. Jsme připraveni o Vaše děti se postarat ještě před začátkem školy v době 6:00 – 7:40, odpoledne pak od konce vyučování do 17:00 hod. V den řádných třídních aktivů máme provoz prodloužen až do 18:00 hod. Většina oddělení ŠD je umístěna v Ruské ulici v budově s novou přístavbou. Pro kvalitně strávený volný čas nabízíme 23 zájmových kroužků a také kluby, realizované z projektu Šablony II, pro další rozvoj nadání a talentu Vašich dětí v cizích jazycích, sportu, hudební, taneční, dramatické, vědecké nebo výtvarné výchově.

Chcete-li vědět více o naší činnosti, akcích, které podnikáme či budeme podnikat, o úspěších žáků v jazykových či jiných soutěžích nebo třeba o nabídce školní družiny a zájmových kroužků, listujte dále stránkami.

VÍTÁME VÁS.

Videa o naší škole


 

 

 

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Prosinec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2020 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek