21. ZŠ
Plzeň

Projekty OP VK / Aktuality

Aktuality

01. 02. 2013 - Realizace projektu byla ukončena

Dnes 31. 1. 2013 byla ukončena realizace projektu „Podpora rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence rizikového chování žáků na 21. ZŠ v Plzni“, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním cílem projektu byla podpora a rozvoj školního poradenského pracoviště, zejména prostřednictvím psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a metodika prevence. Přes ukončení projektu bude ŠPP dále fungovat a poskytovat podporu žákům, rodičům i ostatním pedagogům. Více viz stránky Školního poradenského pracoviště. V rámci projektu byla dále realizována řada vzdělávacích seminářů pro pedagogy, besedy pro žáky v rámci prevence sociálně-patologických jevů a Peer program. I tyto aktivity, byť v menším rozsahu, budou dále pokračovat.

14. 01. 2013 - Seminář na téma "Specifické poruchy chování"

Dne 4. 1. 2013 se konal seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Mariky Kropíkové. Tento seminář byl zaměřen na včasnou diagnostiku a včasnou intervenci při práci s dítětem a s rodiči, na jejímž základě lze s dítětem účinně pracovat. Zúčastnilo se celkem 25 pedagogů.

Obsah a přehled témat výuky: seznámení se základními pojmy specifické poruchy chování, ADHD, ADD, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, metody práce u dětí se SPCH. Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

14. 1. 2013 - Seminář na téma "Specifické poruchy učení, pedagogické dovednosti a prevence rizikového chování žáků"

Dne 3. 1. 2013 se konal seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Mariky Kropíkové, kterého se zúčastnilo celkem 22 pedagogů. Obsahem semináře bylo např. objasnění symptomatologie těchto poruch, projevy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Dále pak pedagogická diagnostika a depistáž dětí v první třídě, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Reedukační metody a postupy vhodné pro individuální a skupinovou nápravu, seznámení s vhodnými pomůckami a literaturou, pedagogické dovednosti, aj.

17. 12. 2012 - Beseda pro žáky o gamblerství

Dne 10. 12. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o gamblerství, v rámci které se žáci setkali a měli možnost diskutovat s bývalým gamblerem. Besedy se zúčastnili žáci devátých tříd. Cílem bylo seznámit žáky s problematikou gamblerství, vzniku a forem závislosti a jak závislosti předejít.

30. 11. 2012 - Pořad a beseda "Když chceš, tak to dokážeš" s Radoslavem Bangou

Dne 26. 11. 2012 se na škole konal pořad a beseda "Když chceš, tak to dokážeš". Tento program zaměřený na prevenci rizikového chování se koná pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti a zábavnou formou se je snažil motivovat k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Více o programu viz http://www.azrodina.cz/4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes.

12. 11. 2012 - Beseda "Drogy nebo aktivita"

V rámci prevence sociálně-patologických jevů se žáci osmých tříd zúčastnili besedy s PhDr. Ivanem Doudou, známým specialistou v oblasti drogové problematiky. Pořad, jehož úkolem bylo podat žákům přijatelnou formou informace o různých typech drog, jejich vlastnostech a především rizicích jejich užívání, se konal v kulturním domě Peklo dne 7. 11. 2012.

12. 10. 2012 - Beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách

Dne 8. 10. 2012 se na škole konala beseda pro žáky o HIV/AIDS a drogách, v rámci které se žáci setkali a měli diskutovat s HIV pozitivním pacientem. Žáci získali základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě), dále shlédli 25 minutový dokument o HIV doplněný o vlastní zkušenost přednášejícího lektora.

01. 10. 2012 - Seminář „Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka“

Dne 27. 09. 2012 se Mgr. Pavla Roubalová a Mgr. Jitka Machová zúčastnily školení s názvem "Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka" organizovaného Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Obsahem školení bylo rozšíření si znalostí o motivačním přístupu vedoucího k podřízeným. Účastníci se dozvěděli informace a postupy, jak efektivně zadávat a delegovat úkoly. Vyzkoušeli si různé varianty, jak efektivně vytýkat chyby. Rozšířili si znalosti o řešení konfliktu mezi dvěma podřízenými, aplikaci uvedených principů na komunikaci s rodiči nebo žáky, atd. Měli možnost porovnat si své zkušenosti s komunikace a vedením lidí se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků.

Seminář na téma "Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem"

Dne 29. 8. 2012 se na škole konal jednodenní seminář NIDV na téma "Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem" s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Semináře se zúčastnilo celkem 19 zástupců pedagogického sboru.

Cílem semináře bylo poukázat na problematiku nekázně a neprospěchu žáků, které se často vyskytují ve vzájemné souvislosti. Náplní semináře proto bylo:

  1. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě).
  2. Možné příčiny neprospěchu - podíl společenské situace, rodinné výchovy a vzdělávacího systému.
  3. Vliv osobnosti žáka na jeho současný negativní stav.
  4. Vliv osobnosti učitele a jeho role ve vývoji situace.
  5. Souvislost biologické, psychologické a sociální příčiny nekázně a neprospěchu.
  6. Možnosti práce s těmito žáky a jejich identifikace.

Byly probrány možnosti spolupráce s rodinou a se sociálními pracovníky. Byly řešeny modelové situace, kdy účastníci byli spoluřešiteli vzniklých situací, zhodnotili dané problémy z pozice učitele, žáka a rodiny. Cílem bylo nastínit možnosti řešení a poukázat na působení školního prostředí.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

23. 04. 2012 - Seminář na téma "Manipulace - jak jí konstruktivně čelit“

Dne 19. 4. 2012 se Mgr. Jitka Machová a Mgr. Pavla Roubalová zúčastnily jednodenního semináře na téma "Manipulace - jak jí konstruktivně čelit" organizovaného Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou manipulace v mezilidské komunikaci.

Obsahem školení byl úvod do problematiky manipulace jako komunikace se skrytým záměrem, dále typologie manipulátorů, principy a zásady konstruktivní sebeobrany, manipulativní techniky v profesní oblasti (zmatení partnera, využití emocí, způsoby získávání poziční převahy), techniky sebeobrany (asertivní ne, "odkrytí hry", technika, kontramanipulace aj.). Účastníci získali jistotu v rozpoznávání manipulativních technik a vyzkoušeli si možnosti obrany. Prostor byl věnován i dotazům a případům z praxe.

Stránka:
(1) 2

 
 

Logo ESF
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Město Plzeň

Logo města Plzně

Kalendář

<<  Leden 2023  >>

PoÚtStČtSoNe
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Jídelníček

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

 

© 2007 - 2023 - 21. ZŠ Plzeň, design FoXprofi.com

Mapa stránek